1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť dudik.net s.r.o., Lietavská Svinná 77 013 11 Lietavská Svinná - Babkov, IČO: 53520378, DIČ: 2121429068, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okr. súd Žilina, odd. SRO, Vl. číslo:  76665/L (ďalej len „Poskytovateľ“) poskytuje službu Úvodná konzultácia alebo Konzultácia (ďalej len „Konzultácia“). Ďalšie služby Poskytovateľa (iné ako Konzultácia) upravujú a stanovujú písomné dohody a zmluvy, ktoré môže Užívateľ s Poskytovateľom uzavrieť na základe zistení vyplývajúcich z Konzultácie, ktorú Užívateľ absolvoval.

1.2. VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov Konzultácie (ďalej len „Užívateľ“) a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje Konzultáciu.


1.3. Poskytovanie týchto Konzultácií podlieha dozoru a dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (ďalej len „SOI“), ktorá ako všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa, je prostredníctvom svojich inšpektorátov oprávnená vykonávať štátny dozor a dohľad. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru, so sídlom: Predmestská 71, P.O.Box B-89, 010 01  Žilina.

 

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1. Poskytovateľ je poskytovateľom služby osobného poradenstva – Konzultácie Užívateľovi.

2.2. Užívateľom služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva služby poskytované Poskytovateľom.

2.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej a obchodnej činnosti.

2.4. Vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom súvisiace s Konzultáciou sa riadia zmluvou o poskytovaní služby uzavretej na diaľku. Obchodné podmienky, v tomto prípade VOP, tvoria podľa ustanovenia § 273 zákona č. 513/1991 Z.Z., Obchodného zákonníka, neoddeliteľnú súčasť každej takejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Ak je Užívateľ aj spotrebiteľom, podľa každej zmluvy o poskytovaní služby uzavretej so spotrebiteľom, tvoria OPK neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a to podľa zákona č. 102/2016 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku a Poskytovateľ archivuje zmluvy (objednávky) po celú dobu trvania záväzkového vzťahu a najmenej 4 roky po jeho skončení).

2.5. Užívateľ je povinný pred začatím využívania služby Konzultácia (pred odoslaním objednávky) oboznámiť sa s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas.

2.6. Informácie o cenách služby Konzultácia, organizačných, dodacích a storno podmienkach sa nachádzajú v OPK Poskytovateľa.

2.7. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácií, o práve odstúpiť od zmluvy, o zániku práva odstúpiť od zmluvy sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.

2.8. Súčasťou týchto VOP sú informácie pre všetkých Užívateľov – spotrebiteľov, o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Spotrebiteľom v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. Príslušným orgánom na riešenie podnetov sú Slovenská obchodná inšpekcia Spotrebiteľ sa môže informovať o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov na http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, alebo subjekty alternatívneho riešenia sporov, ktoré Spotrebiteľ nájde v zozname Ministerstva hospodárstva na ich webovej stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1. Spotrebiteľ môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať aj prostredníctvom európskej platformy riešenia sporov online na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

3. OBJEDNÁVANIE SLUŽIEB A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o Konzultáciu vyplní elektronický formulár umiestnený na webovej stránke www.zavity.sk. Do objednávky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy a so spracovaním osobných údajov a odošle vyplnenú objednávku. Odoslaním vyplnenej objednávky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú Konzultáciu podľa aktuálneho cenníka a ponuky a že sa v čase odoslania oboznámil s VOP , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2. Po prijatí objednávky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie objednávky a súčasne vystaví faktúru v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa a pošle ju na emailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol v objednávke.

 

3.3. Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

- platba online prostredníctvom platobnej brány

- internetovým bankovníctvom (internet bankingom), prevodom z účtu Užívateľa na účet Poskytovateľa.

- vkladom na účet Poskytovateľa

 

3.4. Cena Konzultácie zahŕňa 45 minút,  cena Úvodnej konzultácie zahŕňa max. 30 minút konzultačných služieb Poskytovateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

 

3.5. Po prijatí úhrady preddavkovej úhrady Poskytovateľ pošle ju na emailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol v objednávke, riadnu faktúru (daňový doklad) a dohodne sa prostredníctvom emailu na termíne konania predmetnej  online Konzultácie.

3.6. Užívateľ aj Poskytovateľ sú povinní v rámci emailovej alebo SMS komunikácie druhej strane výslovne potvrdiť, že daný termín akceptujú. Termín sa považuje za záväzne dohodnutý až po vzájomnom potvrdení oboma stranami.

3.7. Pri dohadovaní termínu zašle Poskytovateľ Užívateľovi návrh termínu konania Konzultácie (dátum a čas) na emailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol v objednávke. Platnosť navrhnutého termínu Poskytovateľom je 24 hodín, od odoslania emailovej správy s návrhom. Počas týchto 24 hodín tento termín pre Užívateľa rezervuje a užívateľ sa Užívateľ k návrhu vyjadrí – termín potvrdí alebo si vyžiada nový návrh termínu. V prípade, že sa Užívateľ v priebehu 24 hodín k tomuto návrhu termínu nevyjadrí, Poskytovateľ ukončí rezerváciu, Užívateľ stráca na tento termín nárok a Poskytovateľ ho môže ponúknuť inému záujemcovi.

3.8. Každý Užívateľ má nárok na tri návrhy termínu Konzultácie. V prípade, že sa k návrhom nevyjadrí v lehote 24 od ich zaslania Poskytovateľom a/alebo tri návrhy termínu Poskytovateľa neakceptuje, naplnia sa tým podmienky pre okamžité ukončenie zmluvy týkajúcej sa predmetnej Konzultácie. Za týchto podmienok Poskytovateľ oboznámi emailom Užívateľa o ukončení zmluvy a vráti Užívateľovi v lehote 14 dní preddavok za predmetnú konzultáciu v plnej výške na jeho bankový účet.

 

4. CENA, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY SLUŽIEB

4.1. Cena za poskytovanie Konzultácie Užívateľovi je stanovená podľa aktuálneho cenníka prístupného na webovej stránke Poskytovateľa – www.zavity.sk.

4.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť cenník Konzultácie. Cena Konzultácie sa vždy stanovuje podľa cenníka Poskytovateľa, platného v čase odoslania objednávky Konzultácie Užívateľom.

4.3. Po prijatí objednávky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie objednávky a súčasne vystaví preddavkovú faktúru v súlade s aktuálnym cenníkom Poskytovateľa a pošle ju na emailovú adresu Užívateľa, ktorú uviedol v objednávke. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na emailovú adresu uvedenú v prihláške.

4.4. Všetky ceny uvedené za poskytovanie služieb a produktov sú konečné. Poskytovateľ je platcom DPH.

4.5. Účasť na Konzultácii si Užívateľ zabezpečí úhradou celej sumy preddavku. Pre umožnenie účasti na Konzultácii je rozhodujúci deň a čas prijatia úhrady, pričom dňom a časom úhrady sa rozumie deň a čas, kedy je čiastka pripísaná na účet Poskytovateľa.

4.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa.

 

4.7. Užívateľ súhlasí s vydaním a zaslaním elektronickej faktúry. Užívateľ môže svoj súhlas so zaslaním konečnej faktúry v elektronickej podobe odvolať písomným oznámením poskytovateľovi.

 

4.8. V prípade, že termín Konzultácie bol oboma stranami dohodnutý na skorší dátum ako je dátum splatnosti preddavkovej faktúry, Užívateľ je povinný uhradiť túto faktúru najneskôr 24 hodín pred dohodnutým začiatkom Konzultácie.

4.9. V prípade, že Užívateľ uhradí len časť preddavku a z akéhokoľvek dôvodu neuhradí zvyšnú časť preddavku do termínu splatnosti uvedenom príslušnej preddavkovej faktúre, nevzniká mu tým nárok na účasť na Konzultácii.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2. Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas Konzultácie riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ sa okamihom odoslania objednávky a/alebo začatím užívania Konzultácie zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi Poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Konzultácie a k odopretiu prístupu Užívateľa k všetkým službám v budúcnosti. Ak bude prístup ku Konzultácii z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi odopretý, dňom takéhoto odopretia automaticky končí platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom, pričom Užívateľovi nevzniká nárok na vrátenie uhradenej čiastky za Konzultáciu a zároveň nárok Poskytovateľa na náhradu prípadnej škody tým nie je dotknutý.

5.4. Užívateľ (spotrebiteľ – fyzická osoba) výslovne súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje Užívateľ poskytol pri vyplnení objednávky Konzultácie.

5.5. Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

5.6. Užívateľ súhlasí, že ním poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len Poskytovateľom alebo ním určeným sprostredkovateľom (účtovné služby, právne poradenstvo a pod.).

5.7. Užívateľ súhlasí s tým, že mu Poskytovateľ bude na jeho emailovú adresu uvedenú v objednávke organizačné informácie, informácie o zmene v poskytovaní Konzultácie, ako aj zasielať obchodné oznámenia v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Užívateľ má právo kedykoľvek odvolať súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu a odmietnuť zasielanie obchodných oznámení písomne alebo prostredníctvom telefonických kontaktov uvedených na webových stránkach Poskytovateľa.

5.8. Užívateľ zaslaním objednávky dáva súhlas na zasielanie informačných emailov od Poskytovateľa.

5.9. Pri zrušení záväzne dohodnutého termínu Konzultácie zo strany Poskytovateľa menej ako 24 hodín pred časom jeho začiatku má Užívateľ právo voľby, či od zmluvy odstúpi alebo bude akceptovať náhradný termín poskytnutý Poskytovateľom. V prípade odstúpenia od zmluvy Poskytovateľ vráti Užívateľovi poskytnutý preddavok na predmetnú Konzultáciu v lehote 14 dní od odstúpenia Užívateľa od zmluvy.

5.10. Užívateľa nemôže na objednanej Konzultácii zastúpiť iný človek.

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o Konzultácii najmenej 1 deň pred dňom konania Konzultácie elektronicky na emailovú adresu Užívateľa.

6.2. V prípade zrušenia konania Konzultácie sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi (objednávateľovi) zaplatenú cenu za neposkytnutú službu, prípadne poskytne Užívateľovi náhradné plnenie ako je účasť na Konzultácii v inom termíne.

6.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do VOP, a to bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi či jeho súhlasu.

6.4. Zmeny poskytovania Konzultácie, VOP a dátum účinnosti týchto zmien bude Užívateľovi oznámené elektronicky a to zverejnením na internetových stránkach Poskytovateľa (www.zavity.sk) alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na kontaktnú adresu Užívateľa. Ak Užívateľ najneskôr 7 dní od oznámenia o zmenách poskytovania Konzultácie, VOP výslovne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.5. Užívateľ má právo vypovedať zmluvu s Poskytovateľom písomnou formou emailu do 7 dní odo dňa oznámenia o zmenách poskytovania Konzultácie alebo VOP.

6.6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu neakceptovať objednávku záujemcu na Konzultáciu.

6.7. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na svojich internetových stránkach kontextovo cielenú reklamu.

 

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A POPLATKY ZA STORNOVANIE

7.1. Užívateľ má právo kedykoľvek pred začatím Konzultácie od zmluvy odstúpiť, a to oznámením na emailovú adresu Poskytovateľa, ktoré je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. Pri odstúpení od zmluvy je Užívateľ (objednávateľ) povinný za stornovanie účasti Poskytovateľovi pri stornovaní 24 a menej hodín pred začatím záväzne dohodnutej Konzultácie uhradiť plnú sumu poplatku za Konzultáciu.

7.2. V prípade, že Užívateľ, ktorý si Konzultáciu objednal, sa z akéhokoľvek dôvodu záväzne dohodnutej Konzultácie nezúčastní, nemá Užívateľ nárok na vrátenie ceny poplatku Konzultáciu.

7.3. Poskytovateľ má právo kedykoľvek pred začatím Konzultácie od zmluvy odstúpiť v prípade, že zo strany Užívateľa príde k preukázateľnému porušeniu VOP . Poskytovateľ o tom bude informovať Užívateľa oznámením na emailovú adresu Užívateľa, ktoré je účinné dňom jeho odoslania Poskytovateľom. V takom prípade Užívateľovi zaniká nárok na vrátenie poskytnutého preddavku na danú Konzultáciu.

 

8. DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.1. Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2. V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP , prednosť pred týmito podmienkami.

8.3. Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

8.4. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na využitie Konzultácie.

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU

9.1. Užívateľ berie na vedomie, že informácie, ktoré sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa majú informatívny charakter a že Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť týchto informácií.

9.2. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok alebo za bezchybné poskytovanie platených a neplatených služieb, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

 

10. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

10.1 Záručné podmienky sa na tento druh služby nevzťahujú.

 

11. AUTORSKÉ PRÁVA

11.1. Užívateľ berie na vedomie, že dodávané služby sú predmetmi duševného vlastníctva a sú chránené autorskými právami a ostatnými právami duševného vlastníctva, ktoré patria spoločnosti dudik.net s.r.o. . Zmluvou medzi Poskytovateľom a užívateľom nedochádza k prevodu žiadnych práv duševného vlastníctva. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Užívateľ má právo používať produkty výlučne ako konečný užívateľ a to spôsobom vyplývajúcim z povahy a účelu produktu. Nie je povolené ich bez písomného povolenia kopírovať, rozmnožovať, poskytovať tretej strane, publikovať alebo inak rozširovať v akýchkoľvek médiách resp. spôsobom.

 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov, ak sa na ne nevzťahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

12.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

12.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na internetovej stránke Poskytovateľa www.zavity.sk a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

12.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

12.5. Zároveň akékoľvek reklamácie užívateľov v postavení spotrebiteľov budú vybavované v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne na adrese Poskytovateľa.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.07.2020