Škola

Ako zlepšiť prístup k deťom s poruchami učenia na vyučovaní.


Čo je naozaj účinné?

Čo sa týka nápravy porúch učenia, veľká pozornosť sa zameriava  na rozvoj zmyslového vnímania. Používajú sa pracovné listy na rozvoj zrakového vnímania, sluchového vnímania, pravo-ľavej orientácie. Vnímanie je však iba jednou časťou procesu myslenia a učenia. Tento prístup nerieši podstatu dyslexie a ostatných porúch učenia.

V školách sa zaviedol pre žiakov s poruchami učenia predmet RŠF, teda rozvíjanie špecifických funkcií. Na tomto predmete má špeciálny pedagóg pracovať so skupinkou detí , na odstránení  porúch učenia. To sa však prakticky nedá, pretože každé takéto dieťa má svoje špeciálne problémy a nedá sa pripraviť  jednotný plán pre skupinku detí. Každé  dieťa potrebuje individuálny prístup a vedenie.

Ako zmeniť spôsob výučby aby vyhovoval všetkým ?

Mať dyslektika , alebo dieťa s inou poruchou učenia v triede znamená, prispôsobiť didaktiku pre celú triedu. Pretože tradičné metódy vyučovania znamenajú pre dyslektika zníženú možnosť učiť sa. Tradičné metódy- papier , pero , písanie a vypĺňanie pracovných listov nie sú pre neho cesta k úspechu. Ako bolo spomenuté, takéto deti myslia omnoho viac v obrazoch. Práve preto by sa mal aj spôsob výuky pripôsobiť ich mysleniu. Pre takéto deti je dôležitý multisenzorický ( využíva zapojenie viacerých zmyslov )  prístup na vyučovaní.

  • Vidieť a súčasne počuť, znamená naučiť sa 15 percent  učiva.
  • Diskutovať o danom probléme, znamená naučiť  sa 40 percent.
  • Vykonávaním  praktických činností sa zvyšuje  na 80 percent.
  • Keď  žiak vysvetľuje a učí druhých , čo sám pochopil, naučí sa 90 percent .
  • Využívanie  myšlienkových máp. Vytvorenie  vlastnej myšlienkovej mapy, pomáha deťom rozvíjať kreativitu. Nemusia len písať, môžu aj kresliť.  Vytvoria si poznámky o učive prehľadným  a ľahko zapamätateľným spôsobom.
  • Dôležité sú rutinné cvičenia na natrénovanie  a upevnenie napr. pravopisu, čítania, násobilky.

Keď sa takýmto spôsobom zmení didaktika, bude to výhodné  pre všetkých žiakov v triede. A keď sú spokojní žiaci, je spokojný aj učiteľ.