Dysortografia

Aké chyby pri písaní robí človek s dysortografiou.


 

Je to sestra dyslexie. Súvisí s dyslexiou a väčšinou sa tieto dve poruchy vyskytujú spoločne.

Typické chyby, ktoré charakterizujú dysortografický písomný prejav, sú:

Zámena podobných hlások (f-v, t-d, b-p).

Zámena podobných písmen (m-n, o-a).

Vynechanie písmena, slabiky.

Pridanie písmen alebo slabík.

Vynechávanie dĺžňov -  nerozlišovanie krátkych a dlhých samohlások.

Vynechávanie mäkčeňov, bodiek na konci vety.

Nerozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík (dy-di, ty-ti, ny-ni, ly-li).

Nerozlišovanie hraníc slov. Napríklad napíše predobchodom spolu ako jedno slovo.

Veľký počet chýb v diktátoch.

Dieťa si nevie slovo správne vyhláskovať.

Napriek tomu, že teoreticky ovláda gramatické pravidlá, nevie ich správne a pohotovo použiť.

Takéto dieťa má aj obmedzený jazykový cit, čo sa prejavuje aj v jeho rečovom prejave. Nevyjadruje sa vždy gramaticky správne. Používa nesprávne predložky, nesprávne skloňuje a časuje. To sa prenáša aj do písomného prejavu. Nevie sa naučiť písomne gramaticky správne vyjadrovať. Slovosled vo vetách býva nepresný, formulácie zjednodušené až ťažkopádne. Takíto žiaci píšu pomaly, písanie nemajú radi a snažia sa mu vyhnúť.